Podrška organizacionom razvoju / Think Tank Fond Fondacije otvoreno društvo

Analitika je u maju 2015. godine započela sa implementacijom dvogodišnjeg projekta podrške organizacionom razvoju organizacija koje se bave policy istraživanjem / think tankova, a koji finansira Think Tank Fond Fondacije otvoreno društvo.

U okviru ovog projekta, Analitika će prvenstveno raditi na unapređenju internih procedura usmjerenih ka poboljšavanju kvalitete istraživanja, komunikacijskih i zagovaračkih kapaciteta, kao i na menadžerskim sposobnostima za ključno osoblje. Stoga, sveukupan rast i razvoj Analitike u naredne dvije do tri godine će se bazirati na doprinosima stabilizaciji, konsolidaciji i institucionalizaciji nekih od osnovnih preduvjeta, u pogledu politika, procedura i kapaciteta, koji su svi neophodni za dugoročno održavanje razvoja organizacije.

Publikacije

Ovaj projekt nema objavljenih publikacija

Donatori

Think Tank Fund, Fondacije otvoreno društvo

Osoblje

Tarik Jusić
Emir Efendić
Edin Hodžić
Mirna Jusić