Komentar

Pravo na obrazovanje bez diskriminacije: slučaj “Vrbanjci”

Dženana Radončić
2017

Donošenje nastavnog plana i programa koji ne predviđa niti adekvatno uvažava nacionalnu grupu predmeta za manjinski konstitutivni narod, uprkos tome što zakon na kojem je takav plan i program utemeljen proklamira načelo zabrane diskriminacije, predstavlja kršenje prava na obrazovanje. 

Komentar

Diskriminacija na osnovu invaliditeta u Bosni i Hercegovini: Izazovi novih zakonskih rješenja

Kosana Beker
2017

Osobe sa invaliditetom u BiH se suočavaju sa brojnim poteškoćama u ostvarivanju svojih prava, a izvještaji relevantnih međunarodnih instanci ukazuju i na diskriminaciju tih osoba u brojnim oblastima. Izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije, pored ostalog, donose i unaprijeđene mehanizme zaštite prava osoba sa invaliditetom, ali i nove izazove za sudove u BiH.

Obrazovanje djece sa invaliditetom u BiH: dug put od integracije do inkluzije

Aleksandra Ivanković
2017

Procjene UNICEF-a iz 2006. godine govore da oko 6,5 posto djece u Bosni i Hercegovini ima neki oblik invaliditeta. Ipak, od ukupnog broja polaznika u vrtićima i osnovnim školama, tek je 1 posto djece sa invaliditetom, što znači da tek svako šesto dijete sa invaliditetom dobije priliku da sa svojim vršnjacima ide u vrtić ili u redovnu osnovnu školu.

Komentar

Princip pariteta i (ne)diskriminacija u državnoj službi u Bosni i Hercegovini

Vesna Pirija
2017

Okolnosti u kojima je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, čiji je sastavni dio Aneks IV, kao Ustav Bosne i Hercegovine, dovele su do ustavnih rješenja prema kojima su konstitutivni narodi stavljeni u povoljniji položaj od ostalih građana, bilo da se radi o nacionalnim manjinama ili nacionalno neopredijeljenim građanima. No, čak i u konsocijacijskom aranžmanu, zahtjev za proporcionalnim predstavljanjem i paritetom ne bi se trebao ostvarivati nauštrb nediskriminacije, kao osnovnog principa zaštite ljudskih prava.

Komentar

Roditeljsko pravo ili segregacija?: “dvije škole pod jednim krovom” pred dva suda u dva kantona

Aleksandra Ivanković
2017

Iako je razdvajanje djece po etničkom principu pogrešno i u suprotnosti sa elementarnim pravima djeteta, Ustavom Bosne i Hercegovine i brojnim odredbama međunarodnih konvencija koje garantuju ljudska prava, praksa segregacije u školama i dalje je prisutna.

Komentar

Zaštita od višestruke diskriminacije: Novi izazov za sudove i Instituciju ombudsmena u BiH

Kosana Beker
2016

U Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije, koji je nedavno usvojen (14.07.2016.) na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, definisani su teži oblici diskriminacije, među kojima je i višestruka diskriminacija. 

Komentar

Kada se različito postupanje može opravdati?

Vanja Kovač
2016

Članom 5. Zakona o zabrani diskriminacije utvrđeni su opći uslovi za opravdanje različitog postupanja, kao i lista konkretnih izuzetaka od zahtjeva jednakog tretmana. Imajući u vidu kompleksnost ove problematike, nužno se postavlja pitanje u kojoj će mjeri donosioci odluka u postupcima za zaštitu od diskriminacije imati potrebna znanja, odnosno relevantne informacije o pravilnoj primjeni ovog člana Zakona.

Komentar

Strateško parničenje u borbi protiv diskriminacije u Bosni i Hercegovini: Teorija i praksa

Aleksandra Ivanković
2016

Ma kako da je svijest o pogrešnosti diskriminacije raširena i razvijena, malo je alata koje možemo da koristimo kako bismo je iskorijenili. Rijetka su sredstva koja mogu da daju vidljive rezultate i da obezbijede konkretnu zaštitu ugroženima. Kao jedan od konkretnih alata u borbi protiv diskriminacije, strateško parničenje je u posljednjih nekoliko godina dobilo na popularnosti i u Bosni i Hercegovini, barem na nivou stručnih rasprava.

Komentar

Specifičnosti dokazivanja mobinga u parničnom postupku

Mario Reljanović
2015

Komentar M. Reljanovića nastoji prikazati ključne parametre dokazivanja mobinga u parničnom postupku, što je od velike važnosti jer njihovo pravilno razumijevanje i primjena u parničnim postupcima mogu garantovati bolju sudsku praksu u ovoj oblasti.

Komentar

Diskriminacija na osnovu mjesta prebivališta: Koliko razlike u tretmanu je dozvoljeno?

Aleksandra Ivanković
2015

Novi komentar Analitike tematizira kompleksno pitanje diskriminacije po teritorijalnom osnovu. U komentaru se ističe da instrumenti koji omogućavaju zaštitu od diskriminacije, generalno govoreći, moraju biti dovoljno fleksibilni da bi mogli odgovoriti na promijenjene okolnosti i nove oblike različitog tretmana građana, ali i da sudske instance u BiH tek treba da iznađu prave odgovore na brojna i kompleksna pitanja koja se postavljaju u pogledu teritorijalne pripadnosti kao osnova diskriminacije.