Osvrt

Ključni problemi u procesuiranju korupcije u Bosni i Hercegovini: materijalnopravni aspekti

Adela Bejtović Janušić
2018

Razlozi za loše rezultate pravosuđa u BiH u procesuiranju koruptivnih krivičnih djela su mnogostruki. Kreću se od same prirode fenomena korupcije koja je, zbog interesa samih učesnika, često obavijena velom tajne, usljed čega ju je posebno teško otkriti, do nedovoljno dobrih institucionalnih i pravnih rješenja. Preporuke međunarodnih tijela, ali i uočeni problemi u praksi, nude važne smjernice za izmjene i dopune zakonskog okvira koje bi omogućile napredak u ovoj oblasti.

 

Osvrt

Dvije škole pod jednim krovom u Bosni i Hercegovini: (ne)razumijevanje problema i moguća rješenja

Alina Trkulja
2017

Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini i pojedine prakse koje se primjenjuju daleko su od toga da za efekat imaju razumijevanje, toleranciju i prijateljstvo između svih naroda i svih rasnih, etničkih ili vjerskih grupa, kako to nalažu i za cilj obrazovanja postavljaju i međunarodni pravni dokumenti koje je država ratificirala ali i Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Postojeće obrazovne politike za posljedicu imaju sveprisutnu diskriminaciju i nejednakost, pa i segregaciju u obrazovanju, za koju je najeklatantniji primjer podijeljenih / paralelnih škola poznatih kao “dvije škole pod jednim krovom”.

Osvrt

Kvalitet optužnica i presuda u Bosni i Hercegovini kao faktor efikasnog procesuiranja krivičnih djela korupcije

Ljiljana Filipović
2017

Zahtjev za efikasnošću pravosuđa se često svodi na zahtjev za što većim brojem sudskih odluka u što kraćem roku. Međutim, takav pojednostavljen pristup zanemaruje kvalitet ostvarene krivičnopravne zaštite, kao i značaj i složenost okončanih predmeta. S tim u vezi, kvalitet sudskih i tužilačkih odluka je neizostavna komponenta efikasnosti pravosudnih institucija, kojoj u narednom periodu treba posvetiti posebnu pažnju. 

Osvrt

Potencijal medijacije u slučajevima diskriminacije u Bosni i Hercegovini

Kosana Beker
2016

Medijacija u slučajevima diskriminacije još uvijek relativno nov način rješavanja situacija sporova i povreda, kako u zemljama EU tako i u regiji. U Bosni i Hercegovini, ovaj postupak nije dovoljno promovisan, stranke nisu dovoljno upoznate sa istim, a sudovi i drugi akteri stranama rijetko nude mogućnost da sporove riješe medijacijom.

Osvrt

Kako do adekvatne strategije za prevenciju i borbu protiv diskriminacije?: moguće lekcije za Bosnu i Hercegovinu

Vesna Pirija
2017

Većina država u regionu pristupila je izradi i usvajanju strategija za prevenciju i borbu protiv diskriminacije, među kojima je i Bosna i Hercegovina. Naime, planom rada za 2016. godinu, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH predvidjelo je izradu strategije za prevenciju i borbu protiv diskriminacije BiH.  

Prijedlog

Komentari na Prijedlog zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH

2016

Aktuelne aktivnosti na donošenju novog Zakona o ombudsmanu za ljudska prava BiH nužan su i dobrodošao korak u pravom smjeru – jačanja statusa i nezavisnosti Institucije. Tekst Prijedloga, koji je formuliralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, predviđa značajna unapređenja, ali otvara i brojna pitanja te ostavlja mnogo razloga za zabrinutost.

Osvrt

Javni organi i proaktivno objavljivanje informacija u BiH: Kako izuzetke pretvoriti u pravilo

Dino Jahić
2015

Zakonskim okvirom o slobodi pristupa informacijama u BiH nije utvrđena obaveza javnih organa da samoinicijativno, i kada ne postoji konkretan zahtjev, objavljuju za javnost relevantne informacije koje posjeduju, što odstupa od novijih međunarodnih standarda. Ipak, istraživanje je pokazalo da su, uprkos nedostatku jedinstvene legislative i organizovanog sistemskog pristupa ovom pitanju, određene javne institucije u BiH uspjele ostvariti značajne rezultate u oblasti proaktivne transparentnosti.

Osvrt

Krivičnopravni okvir za procesuiranje krivičnih djela učinjenih iz mržnje

Ljiljana Filipović
2014

Analizirati krivičnopravni okvir za procesuiranje određene vrste krivičnih djela podrazumijeva da se ona, po određenoj karakteristici ili više njih, razlikuje od ostalih krivičnih djela i da ta specifičnost ima određene implikacije na primjenu pojedinih općih instituta krivičnog prava (materijalnog i procesnog). Kod krivičnih djela učinjenih iz mržnje ta je karakteristika posebna pobuda za njihovo izvršenje.  
Osvrt

Zločini iz mržnje i maloljetnici: ključni problemi regulacije i procesuiranja

Jasna Pećanac
2014

Zbog rasparčanosti krivičnog zakonodavstva na četiri zakonodavna nivoa (BiH, FBiH, Republika Srpska i Brčko Distrikt BiH), kao i zbog različitog datuma početka primjene novog zakona i različitih rješenja u pogledu propisanih uslova za primjenu pojedinih instituta, maloljetnici u sukobu sa zakonom ne nalaze se u istom položaju na cijelom prostoru naše države. 
Osvrt

Značaj procesuiranja govora mržnje u postkonfliktnim državama: lekcije iz Bosne i Hercegovine i lekcije za Bosnu i Hercegovinu

Francesco de Sanctis
2014

Procesuiranje govora mržnje je naročito kompleksno u postkonfliktnim državama. Takvom stanju doprinosi i nepostojanje jasne definicije govora mržnje, što je posljedica nepostojanja jedinstvenog standarda u pravosuđu evropskih država.